Verlofaanvraag

Absentiemeldingen & verlofaanvragen kunt u doen via ons ouderportaal Social Schools. Verlofaanvragen in de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar worden niet toegekend. Verlofaanvraag kan alleen via de website van social schools, dus niet via de app. Absentiemeldingen kunnen wel via de app gemeld worden. 

Social Schools

De aanvraag zien we graag 8 weken van tevoren tegemoet. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Hieronder vindt u meer informatie over de wettelijke regeling.

Wettelijke regeling

Een leerling is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus: op 16 september 5 jaar geworden, dan leerplicht op de eerste schooldag in oktober. Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, is voor vijf uren per week vrijgesteld van de verplichting tot schoolbezoek. Ouders die hiervan gebruik maken, zijn verplicht dit kenbaar te maken bij de directeur. De uren mogen niet worden opgespaard.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties: 

Ieder kind moet iedere dag naar school. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden die formeel toestaan dat een leerling geoorloofd afwezig is bij de lessen. Een leerling kan dan, zoals het heet, vrijstelling van onderwijs krijgen. Er is een aantal gronden voor zo’n vrijstelling, bijvoorbeeld als er een huwelijk of begrafenis van een aanverwant familielid plaatsvindt of als een kind ziek is.

Een andere reden voor geoorloofd verzuim, is als er vakantieverlof wordt toegekend door de directeur van de school. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid. We lichten deze regel dan ook graag toe. Voorop gesteld moet worden dat vakantieverlof géén recht is. Echter, als één van de beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens de schoolvakantieperiodes (dus tijdens alle schoolvakanties!) onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school vakantieverlof aanvragen. Een formulier voor verzoek om vrijstelling van schoolbezoek is te downloaden via onze website.

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:

• toestemming voor vakantie dient bij voorkeur twee maanden van tevoren aangevraagd te worden bij de directeur van de school, of instelling waar het kind staat ingeschreven;
• de ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;
• de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof;
• vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend;
• vakantieverlof mag niet langer dan tien schooldagen duren;
• vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Geen reden om verlof aan te vragen is bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Alle aanvragen voor verlof moeten altijd bij de directeur van de school worden ingediend. Zij weet in welke gevallen zij hier zelf over kan beslissen of wanneer de aanvraag moet worden doorgestuurd naar de afdeling leerplicht van de Gemeente Westland.