VergrOOtklas

De vergrOOtklas is de naam voor onze plusklas op school. In onze plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang en creativiteit. Er is ook aandacht voor sociale vaardigheden en mindset.  

Begaafde kinderen hebben baat bij de (fysieke) ontmoeting met gelijkgestemden. Dit is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld. Daarnaast is de spiegeling aan ontwikkelingsgelijken essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. In deze ‘peergroep’ kunnen kinderen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hun niveau samen leren en uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken.  

Op de KJS streven we naar een vroegtijdige signalering. Wij hebben daarom een intakeformulier ontworpen die ons signalen oplevert over een eventuele ontwikkelingsvoorsprong. Niet alleen kinderen met een diagnose meer- of hoogbegaafdheid worden toegelaten tot de vergrOOtklas. Het stellen van een diagnose geeft duidelijkheid, maar is niet altijd nodig. De leerkrachten gebruiken observatiemethode en toetsen om de ontwikkelingsvoorsprong in kaart brengen. Wij hanteren een ontwikkelingsvoorsprong van een jaar als meerbegaafd en een ontwikkelingsvoorsprong van twee jaar als hoogbegaafd.  

Meer- en hoogbegaafdheid is dus niet altijd het best presterende kind in de klas. U kunt erop vertrouwen dat wij aan de hand van bepaalde criteria en na overleg met ouders, IB, onze hoogbegaafdheidspecialist en de groepsleerkracht een goede keuze kunnen maken om het kind wel of niet in vergrOOtklas te plaatsen.  
Als uw kind in de vergrOOtklas zit, dan betekent dit dat uw kind wekelijks 1 uur les krijgt in de vergrOOtklas voor een periode van een half jaar. Ieder half jaar wordt opnieuw bekeken welk kind een plek krijgt in de vergrOOtklas.  

Een kind in de vergrOOtklas wordt uitgedaagd om de leerkuil in te gaan. Het kind wordt gecoacht op zijn/haar executieve functies. Dit uurtje in de week is niet alleen een kers op de taart, maar ook dagelijks brood. Uw kind krijgt werk mee om gedurende de week in de klas eraan te werken. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat schoolwerk compact wordt aangeboden, waardoor er tijd is voor verrijking.  Naast verrijking wordt gewerkt aan verbinding. Hoe is het zelfbeeld van het kind? Hoe is de motivatie van kind? Weet het kind welke invloed hij/zij heeft op zijn eigen gedrag? Weet het kind welke talenten hij/zij bezit en deze te benutten?