Ons verhaal

De Koningin Julianaschool is een open christelijke school. Ons onderwijs is gebaseerd op de christelijke waarden en normen, met de Bijbel als leidraad. Wij staan voor warm contact en respect voor elkaar en alle leven om ons heen. Elk kind, met welk geloof dan ook, is van harte welkom op onze school.
 
Waar staat de Koningin Julianaschool voor? Wat zijn de gezamenlijke doelen? Hoe leveren leerkrachten, ouders en leerlingen een bijdrage aan die doelen?
 
Vanuit deze drie vragen is de volgende visie ontstaan:
Op de Koningin Julianaschool werken leerkrachten, ouders en leerlingen vanuit drie kernwaarden:  gevarieerd leren, welbevinden en samen zorgen. 
 
Ten eerste: Gevarieerd leren
Het onderwijs op de KJS is afgestemd op de diverse behoeften, interesses en kwaliteiten van kinderen. De school erkent dat ieder kind uniek is en dat ze verschillende leerstijlen en talenten hebben. Met gevarieerde vormen van onderwijs te bieden, streven we ernaar om een inclusieve en stimulerende leeromgeving te creëren, waarin kinderen worden aangemoedigd om hun potentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door gevarieerd leren, krijgen kinderen de kans om op verschillende manieren te leren. Dit kan bijvoorbeeld door bewegend, onderzoekend, ontdekkend, spelend te leren en te leren in de digitale wereld. Door diversiteit in lesmateriaal en leermiddelen aan te bieden, wordt recht gedaan aan de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Kinderen leren op deze manier samen te werken en te communiceren met andereen die anders zijn dan zijzelf, waardoor ze waardevolle sociale vaardigheden ontwikkelen. De kinderen op de Julianaschool worden gestimuleerd om hun individuele talenten te ontdekken en te ontwikkelen, terwijl ze ook leren omgaan met diversiteit en respectvolle burgers worden in een steeds veranderende wereld.
 
Ten tweede: Welbevinden
Welbevinden is voor ons een belangrijke kernwaarde in relatie tot onderwijs, omdat het de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van leerlingen centraal stelt. Welbevinden gaat over het creëren van een positieve, veilige en ondersteunende leeromgeving waarin leerlingen zich veilig, gewaardeerd en gelukkig voelen. Met deze kernwaarde besteden we veel aandacht aan het creëren van een positief schoolklimaat. Dit betekent dat er ruimte is voor het ontwikkelen van positieve relaties tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling. Het bevordert het respectvolle gedrag en stimuleert een gevoel van verbondenheid binnen de school. Het welbevinden van leerlingen heeft ook invloed op hun motivatie en de betrokkenheid om te leren. Wanneer leerlingen zich goed voelen, zijn ze vaak gemotiveerder om deel te nemen aan de lesactiviteiten, hun eigen leerdoelen na te streven en uitdagingen aan te gaan. Ze ervaren minder stress en hebben een grotere kans op succeservaringen. Het welbevinden van leerlingen omvat ook aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Ons onderwijs bevordert dit door methodes aan te bieden die leerlingen helpen om hun emoties te begrijpen, veerkracht op te bouwen, aan positieve relaties te werken en effectieve probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Door welbevinden als kernwaarde te omarmen, wordt onderwijs niet alleen gericht op kennisoverdracht maar ook op het creëren van een positieve en ondersteunende leeromgeving waarinleerlingen zich kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal vlak. Het welbevinden van leerlingen vormt daarmee een essentiële basis voor een succesvol leerproces
 
Ten derde: Samen zorgen
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor hoe we met onze aardbol omgaan. We vinden het belangrijk dat we naar elkaar omzien en geven de kinderen mee dat we elkaar kunnen helpen. Niet om daar iets voor terug te moeten krijgen maar vanuit intrinsieke motivatie om een ander verder te helpen. Zo vinden we het belangrijk dat de kinderen iets voor de buurt kunnen betekenen, zuinig omgaan met het groene schoolplein, de moestuin onderhouden en zich verantwoordelijk voelen voor de spullen om zich heen. We helpen elkaar wegwijs te worden in de digitale wereld en weten welke spelregels daarvoor zijn. We zorgen met elkaar dat we het fijn hebben en streven ernaar dat ieder kind school als een veilige en fijne plek ervaart. Samen zorgen betekent ook dat ouders en de collega’s nauw samenwerken om het welzijn van de kinderen te waarborgen. We vinden het belangrijk om samen met ouders na te denken over dat wat werkt voor het kind, zodat het onderwijs dat we geven zo goed mogelijk passend is. We vinden het belangrijk dat leerkrachten ook samen verantwoordelijk zijn voor de visie van de school en de ontwikkeling van de leerlingen, door intensief met elkaar samen te werken.