Medezeggenschapsraad

Op de Koningin Julianaschool is een Medezeggenschapsraad actief.

Wat moet u weten

1. Wat is het doel van de medezeggenschapsraad (MR)?
Het doel van de MR is om bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. In de kern van de zaak gaat het bij het MR-werk maar om één ding: “het reilen en zeilen van de school”

2.Wie zit er in de MR
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

3.Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over de schoolbegroting.
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat nauwkeurig omschreven voor welke onderwerpen welke bevoegdheid geldt.

4.Waar vergadert de MR zoal over?
– verbeteringen in het onderwijs;
– teamplan;
– visie en toekomstplannen;
– het formatieplan;
– de begroting;
– het schoolplan;
– arbo;
– ontruimingsplan;
– zaken die door ouders bij de MR worden aangemeld.
De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

5.Bijwonen MR vergaderingen
Iedere MR vergadering is openbaar, voorzover er geen vertrouwelijke zaken op de agenda staan. Daarom is de vergadering gesplitst in een openbaar en besloten deel.

Ouders kunnen als toehoorder bij het openbare deel aanwezig zijn. De vergaderdata en planning staan onderaan deze pagina. Vergaderingen vinden plaats op school.
Wanneer ouders de vergadering als toehoorder bij willen wonen, vragen wij de ouders, hun bezoek aan het openbare deel van de vergadering uiterlijk een week van tevoren aan te kondigen. Dit kunt u doen bij één van de MR-leden, bij voorkeur bij de voorzitter of de secretaris.
Indien u als ouder/verzorger een punt door de oudergeleding van de MR in de vergadering van de MR wilt laten behandelen vragen wij u dit minimaal 2 weken voor de vergadering via de secretaris of voorzitter van de MR te laten agenderen (na vaststelling dat dit punt thuishoort bij de MR);
Uiteraard kunt u over vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht. De MR gaat namelijk niet over problemen van individuele leerlingen, ouders of leerkrachten, maar mocht u punten hebben die met de organisatie van de school (bestuurlijke schoolzaken) te maken hebben, dan hoort de MR dat graag van u.

6.Hoe is de MR te bereiken?
Voor het goed functioneren van de MR is het voor ons van belang om contact te houden met de ouders. Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij één van ons terecht. U kunt persoonlijk contact opnemen.

De MR van de Koningin Julianaschool bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Annerie Eilander
Annemie van der Stap 
 
Personeelsgeleding:
Elise van de Bos
Peter Verkade